ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

HISTORY

ความเป็นมาของโครงการ

ภาควิชาเคมีดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้ทันต่อความ ก้าวหน้าทางวิทยาการแขนงต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์โดยมีเป้าหมายจะยกระดับคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2559

ยังผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศซึ่งจะนำให้ประเทศไทย สามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจมี ภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศและสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก ภาควิชาจึงต้องการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมี บูรณาการให้มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถ ทั้งภาค ทฤษฎีและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับสากล

collaboration

ความร่วมมือด้านงานวิจัย

ภาควิชาเคมี มีความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายสถาบันมีคณาจารย์ประจำ ที่มี ความสามารถ ประสบการณ์ สูงและมี ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ทั้งในระดับ ชาตินานาชาติ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

ภาควิชาเคมี จึงมีความพร้อมที่จะเปิด หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาเคมี บูรณาการ(นานาชาติ) เพื่อให้เกิดการ พัฒนา และความก้าวหน้าทางด้าน วิชาการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ตอบสนองต่อการ พัฒนาประเทศไทยและการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ต้องอาศัย บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการใช้ภาษา อังกฤษเป็นจำนวนมาก

โดยในปัจจุบันมีการนำเข้าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มากมายจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงต้องมี นักวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

Labor market needs

ความต้องการของตลาดแรงงาน

การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งพิจารณาจากการส่ง แบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่ง คะแนนความต้องการหลักสูตรเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด พบว่ามีความต้องการหลักสูตรอยู่ ในระดับ มากถึงมากที่สุด

โดยมีความคิดเห็นว่าการเปิด หลักสูตรเคมีบูรณาการ(นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะการที่ประเทศไทย จะเข้าไปอยู่ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ความรู้ที่เข้มแข็งและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทำให้ มีศักยภาพในการแข่งขันใน การทำงานสูงขึ้นและมีตลาดงานรองรับสำหรับบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษา

คะแนนความต้องการหลักสูตร

แบ่งคะแนนความต้องการหลักสูตรเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด พบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการหลักสูตรอยู่ ในระดับ มากถึงมากที่สุด

OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

1

เพื่อผลิตบัณฑิตเคมีที่มีความรู้ทางด้านวิชาการเคมี

สามารถเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยและแก้ปัญหาด้านเคมี และอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและของโลก

2

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี บูรณาการ

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีส่วนร่วม ต่อการเพิ่มความเข้มแข็ง ทางด้านการศึกษาร่วมกับต่าง ประเทศของมหาวิทยาลัย

3

เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในสาขาวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทย

4

เพื่อตอบสนองแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต

THE BOARD

กรรมการบริหารโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์

ประธานโครงการหลักสูตร วท.บ.เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

หัวหน้าภาควิชาเคมี

COMMITTEE

กรรมการดำเนินการโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์

ประธานโครงการหลักสูตร วท.บ. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ธารินี สาลีโภชน์

ดร. พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง

ดร. พรรณนรี ศรีน้อย

ดร. กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท

ชีวิตในรั้วมหาลัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Learn more