Student Life

ชีวิตในรั้วมหาลัย

Overview

KUIC Integrated Chemistry

ในปัจจุบันชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นิสิตต้องสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นนอกจากความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว หลักสูตรเคมีบูรณาการ จึงมีกิจกรรม ที่หลากหลายให้นิสิเลือกเรียนรู้ได้เอง เช่น การทัศนศึกษาเรียนรู้การ บูรณาการความรู้ทาง วิทยาศาสาตร์ในการทำงานสาขาต่างๆ การจัดกิจกรรมปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียน เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา มีความพร้อม ทั้งสถานที่ และบริการสื่อการเรียนให้นิสิตได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมหลักสูตร และชมรมกิจกรรม กว่า 70 ชมรม ให้นิสิตได้เข้าร่วม เพื่อสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีสุขภาพกายและใจที่สมบรูณ์ เพื่อนิสิตจะสามารถค้นหาและพบเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ในอนาคต

2000+
RESEARCHS
45
PROFESSORS
2
COURSES

"เมื่อมีข้อสงสัยสามารถถามอาจารย์​ที่สอนได้ทันที​ ส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาได้เลย​ ที่สำคัญนอกจากเนื้อหาในบทเรียน​อาจารย์ยังได้แชร์ประสบการณ์​ในการทำวิจัย​เพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น"

นางสาวกัญพัชญ์​ เยี่ยมสวัสดิ์​

นิสิตปริญญาโท​ ภาควิชาเคมี​

STUDENT COMMUNITY

สโมสรนิสิต

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์
Alumni

ศิษย์เก่า

แหล่งรวบข้อมูลของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคณะและนิสิต