กิจกรรม 03 พฤศจิกายน 2021

การศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชลบุรี (KUIC Camp)

Share

การศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชลบุรี (KUIC Camp)
ณ วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2562

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้การนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตแต่ละชั้นปี

กิจกรรม

  1. ดูงานที่ป่าสิริเจริญวรรษ ศึกษาการสร้างบ้านจากอิฐดิน การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไส้เดือน การแปรรูปสมุนไพรไทย น้ำหมักชีวภาพ การเกษตรทฤษฏีใหม่  
  2. เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร  
  3. เรียนรู้การรักษาระบบนิเวศทางทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรื่อง
  4. เรียนรู้การสร้างรูปแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์ ที่เขาชีจรรย์
  5. แวะท่องเที่ยวที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค