ข่าวสาร 01 พฤศจิกายน 2021

มาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

Share

ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้

1. เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32

2. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้