กิจกรรม 13 ตุลาคม 2021

กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ และกีฬานนทรีเกมส์

Share

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแต่ละชั้นปี และนิสิตต่างคณะ
  2. เพื่อเสริมสมรรถะด้านสุขภาพและพลานามัยแก่นิสิต
  3. เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรม

  1. แข่งขันกีฬาทั้งกีฬาทั่วไป และกีฬา e-sports
  2. ออกแบบประกวดขบวนพาเหรด