PROGRAM

Materials and Industrial Chemistry

กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม

OVERVIEW

ภาพรวม

กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้นิสิตมีความเข้าใจในวิชาเคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์ ตลอดจนกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่จำเป็น และมีความเข้าใจพื้นฐานด้าน​กระบวนการทำงานในสถานประกอบการ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะค้นคว้างานวิจัยเฉพาะทาง เช่น พลังงานหมุนเวียน ตัวเร่งปฏิกิริยาคอมโพสิต ยาง สิ่งทอ สีย้อม และอัญมณีวิทยา หลักสูตร​นี้ไม่เพียงแต่สร้างพื้น​ฐานของวิชาเคมีวัสดุและอุตสาหกรรม และการวิจัยแบบบูรณาการเท่านั้น ยังเพิ่มขีดความสามารถ​ด้านภาษาอังกฤษ​ของผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ​ตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม​ระดับอาเซียนและระดับสากล

 • คณาจารย์ประจำมีความสามารถ ประสบการณ์สูง
 • เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการวิจัย
 • ฝึกงาน / ทำโครงการวิจัย ในต่างประเทศได้

Admission

(KU-TCAS)

ADMISSION

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อผ่าน 2 ระบบหลัก

ระยะเวลาการศึกษา


ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษาปกติ) ตามปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออก เป็นสองภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

วัน-เวลาราชการปกติ

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา


 • เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 • เกณฑ์อื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ค่าเล่าเรียน


55,000 บาท / เทอม

OVERVIEW

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่ม​สาระ​อยู่ดีมีสุข
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มสาระศาสตร์​แห่งผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่ม​สาระ​ภาษากับการสื่อสาร
13 หน่วยกิต
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระสุนทรี​ยศาสตร์​
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

วิชาแกน
24 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ
45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
Career

การประกอบอาชีพ

 • นักเคมีในห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิจัยทางด้านเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิชาการทางด้านเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการทางด้านเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชีวิตในรั้วมหาลัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Learn more