PROGRAM

Biological Chemistry

กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยา

OVERVIEW

ภาพรวม

เคมีเชิงชีววิทยามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ งานวิจัยและการพัฒนาของวิทยาศาสตร์​หลักสูตรนี้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในช่วงสองถึงสามทศวรรษ​ที่ผ่านมา​ เนื่องจากมีความต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาเพื่อใช้รักษาโรคอุบัติ​ใหม่​ เทคโนโลยี​ทางด้านการเกษตร​ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ ตลอดจนความปลอดภัยด้านอาหาร​

กลุ่มวิชาเคมีเชิงชีววิทยาไม่เพียงแต่ปูพื้นฐานในด้านเคมีชีวภาพเท่านั้น​ แต่ยังบูรณาการความรู้​เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ​อีกด้วย​ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาอย่างรอบคอบ​และครอบคลุม​ทุกเนื้อหาเพื่อสร้างบัณฑิต​ที่มีความสามารถ​หลากหลาย​ รู้จักใช้ความรู้จากหลายศาสตร์​ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น​ นิสิตที่สำเร็จในหลักสูตรนี้สามารถทำงานในอุตสาหกรรม​ต่างๆ​ เช่น​ เทคโนโลยี​พัฒนา​ยา​ เทคโนโลยี​อาหารและการเกษตร​ รวมถึงเทคโนโลยี​ทางการแพทย์​ เป็นต้น

 • คณาจารย์ประจำมีความสามารถ ประสบการณ์สูง
 • เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการวิจัย
 • ฝึกงาน / ทำโครงการวิจัย ในต่างประเทศได้

Admission

(KU-TCAS)

ADMISSION

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อผ่าน 2 ระบบหลัก

ระยะเวลาการศึกษา


ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษาปกติ) ตามปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออก เป็นสองภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

วัน-เวลาราชการปกติ

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา


 • เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 • เกณฑ์อื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ค่าเล่าเรียน


55,000 บาท / เทอม

OVERVIEW

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่ม​สาระ​อยู่ดีมีสุข
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มสาระศาสตร์​แห่งผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่ม​สาระ​ภาษากับการสื่อสาร
13 หน่วยกิต
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระสุนทรี​ยศาสตร์​
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

วิชาแกน
24 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ
45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

Career

การประกอบอาชีพ

 • นักเคมีในห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิจัยทางด้านเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิชาการทางด้านเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการทางด้านเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชีวิตในรั้วมหาลัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Learn more