กิจกรรม 02 พฤศจิกายน 2021

กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์

Share

กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

วัดถุประสงค์ 

1.เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อ และ เข้าใจในบริบทของวิทยาศาสตร์กับอนาคต แก่นักเรียนในระดับมัธยมปลาย

2. ได้เรียนรู้การนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม

1. ให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ เรียนรู้ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

2. กิจกรรมให้นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แข่งขัน ออบแบบอุปกรณ์เพื่อให้ตอบโจทย์ที่กำหนดให้