ชื่อโครงการ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Integrated Chemistry (International Program)


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีบูรณาการ)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (เคมีบูรณาการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Integrated Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.S. (Integrated Chemistry)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตเคมีที่มีความรู้ทางด้านวิชาการเคมี สามารถเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยและแก้ปัญหาด้านเคมีและอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและของโลก
  2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีส่วนร่วมต่อการเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาร่วมกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
  4. เพื่อตอบสนองแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
 

ความเป็นมา และ/หรือหลักการและเหตุผลของโครงการ

ภาควิชาเคมีดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการแขนงต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีเป้าหมายจะยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 ยังผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ ซึ่งจะนำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ภาควิชาจึงต้องการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล


ภาควิชาเคมี มีความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายสถาบัน มีคณาจารย์ประจำที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูงและมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ภาควิชาเคมีจึงมีความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีบูรณาการ(นานาชาติ) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไทย และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันมีการนำเข้าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มากมายจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงต้องมีนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้


จากการศึกษาสถาบันคู่แข่งขันในการผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) พบว่าในปัจจุบันไม่มีสถาบันใดเปิดการสอนในหลักสูตรนี้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการสอนในหลักสูตรที่เทียบเคียงกันคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการสอนในหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีคือ โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต โดยจะแบ่งสายวิชาออกเป็น 3 สายวิชา คือ สายวิชาเคมีเชิงชีววิทยา สายวิชาเคมีวัสดุ และสายวิชาเคมีอุตสาหกรรม จุดแข็งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่แตกต่างจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ (นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำการเปิดสอน 3 สายวิชา คือ สายวิชาเชิงชีววิทยา สายวิชาเคมีวัสดุ และสายวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสายวิชาที่แตกต่างจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ สายวิชาบูรณาการทางด้านเคมีเชิงชีววิทยา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวภาพ ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก และยังเป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อรองรับการเปิดสาขาวิชาเคมีเชิงชีววิทยาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้มีการส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ไปฝึกงานและทำโครงการวิจัยในต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ภาควิชาเคมีหรือคณะวิทยาศาสตร์ มีความตกลงการร่วมมือทางด้านวิชาการด้วย (MOU) ในกรณีที่นิสิตมีความสนใจ


การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งพิจารณาจากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งคะแนนความต้องการหลักสูตรเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด พบว่ามีความต้องการหลักสูตรอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นว่าการเปิดหลักสูตรเคมีบูรณาการ(นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยจะเข้าไปอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรู้ที่เข้มแข็งและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันในการทำงานสูงขึ้น และมีตลาดงานรองรับสำหรับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา