การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ระบบกลาง (Admissions)

เกณฑ์การรับ ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ ดังนี้
O-NET ค่าน้ำหนัก 30%
GPAX ค่าน้ำหนัก 20%
GAT (รหัส 85) ค่าน้ำหนัก 10% (มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย)
PAT (รหัส 71) ค่าน้ำหนัก 10% (มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย)
PAT (รหัส 72) ค่าน้ำหนัก 30% (มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย)

ระบบรับตรง

เกณฑ์การรับ ดังนี้
 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   1. TOEFL (iBT) score ≥ 61
   2. CU-TEP score equivalent toTOEFL (iBT) score ≥ 61
   3. IELTS score ≥ 5.5
  2. ผลการทดสอบทางวิชาการ ดังนี้
   1. มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

    SAT I (Math Section), SAT II (Math I หรือ Math II) ที่มีคะแนนขั้นต่ำ 550 ในแต่ละวิชา

   2. มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (SAT II และ Chemistry)
 2. หรือ

 3. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. O-NET (English score ≥ 31)
  2. GAT (รหัส 85) มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
  3. PAT (รหัส 71) มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
  4. PAT (รหัส 72) มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย

Application Form for Direct AdmissionLost your password?


New Online Application

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษาปกติ) ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

วัน-เวลาราชการปกติ


การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 • เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 • เกณฑ์อื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

Tuition Fee

Thai student 55,000 THB/semester
Foreign studen 65,000 THB/semester